banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Zorg en uitdaging

Op weg naar arrangeren
Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. Soms wordt de ondersteuning van de school vergroot door middel van een arrangement. Arrangeren is een methode van toewijzing van handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Een arrangement kan bestaan uit: ondersteuning voor de leerling of leer­kracht, ondersteuning door een training, een cursus of coaching, inzet van kennis van het speciaal onderwijs, materiële ondersteuning of ondersteuning van externe partners (jeugd­zorg).

‘KIJK!en’
In de groepen 1 en 2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig met behulp van het leerlingvolgsysteem “KIJK!”. Met dit volg­systeem observeren we dagelijks de leerlingen. Daarbij letten we erop of het kind zich gelukkig voelt. Juist dat is essentieel voor het gehele functioneren van de leerling. Ook letten we erop of de leerling zich, passend bij de gaven die het heeft, ontwikkelt. Elk jaar wordt van alle leerlingen een persoonlijke lijst ingevuld, waar­op sociaal-emotionele aandachtspunten staan. Die gegevens worden in de rapporten gevoegd, op de spreekavonden of tijdens ouderbezoeken besproken en vergeleken. Ook gebruiken we genormeerde toetsen voor taalontwikkeling en rekenen.

Om de leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces en verantwoordelijk te maken voor hun doelen, voeren we gesprekken met de kinderen. Dit gebeurt zowel in groepsverband als met individuele leerlingen. Een gesprek met een leerling levert informatie op over de onder­wijsbehoeften en creëert betrokkenheid.

Groeps- en leerling bespreking
Bij ons op school werken we met groepsplannen. Hierbij worden kinderen op basis van onderwijsbehoeften gegroepeerd in kleurroutes. Deze indeling dient als uitgangspunt en is daarmee dynamisch. De kleurroutes geven de manier van aanpak aan om doelen te behalen. Het gaat hierbij om de mate van instructie, verwerking en tempo verschillen. Het gaat om een dynamische indeling als uitgangspunt.  

Onderwijsondersteunend personeel en interne begeleiding 
Binnen de school functioneren diverse onderwijsondersteuners die de extra hulp voor de indi­viduele leerling of groepjes leerlingen coör­dineren en uitvoeren. Er worden handelingsplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Het ondersteunend personeel kan ook betrokken worden bij het afnemen van toetsen. De zorg- en onderwijsspecialisten voor de onderbouw en midden-bovenbouw (ook wel de intern begeleiders genoemd) coördineren de totale leerlingenzorg. Leerkrachten analyseren de groepsplannen en bespreken deze minimaal 2x per jaar met de zorg- en onderwijsspecialist (Intern Begeleider). Daarbij wordt gekeken of resultaten passen of verrassend zijn en goed gekeken of de betreffende aanpakken nog aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Naast groepsbesprekingen worden er ook leerling besprekingen gevoerd waarbij individuele leerlingen, hun functioneren en hun onderwijsbehoeften besproken worden tussen de zorg en onderwijsspecialist en de leerkracht.