banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Zorg en uitdaging

Handelingsgericht werken
De afgelopen jaren is op onze school het handeling gericht werken (HGW) ingevoerd. De kern van HGW is dat uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn/haar beperkingen of belemmeringen. Ook zijn afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute binnen de school. Daarin wordt met name de positie van de ouders als partner benadrukt. Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met daarin het te verwachten uitstroomniveau.

Op weg naar arrangeren
Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. Soms wordt de ondersteuning van de school vergroot door middel van een arrangement. Arrangeren is een methode van toewijzing van handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Een arrangement kan bestaan uit: ondersteuning voor de leerling of leer­kracht, ondersteuning door een training, een cursus of coaching, inzet van kennis van het speciaal onderwijs, materiële ondersteuning of ondersteuning van externe partners (jeugd­zorg).

‘KIJK!en’
In de groepen 1 en 2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig met behulp van het leerlingvolgsysteem “KIJK!”. Met dit volg­systeem observeren we dagelijks de leerlingen. Daarbij letten we erop of het kind zich gelukkig voelt. Juist dat is essentieel voor het gehele functioneren van de leerling. Ook letten we erop of de leerling zich, passend bij de gaven die het heeft, ontwikkelt. Elk jaar wordt van alle leerlingen een persoonlijke lijst ingevuld, waar­op sociaal-emotionele aandachtspunten staan. Die gegevens worden in de rapporten gevoegd, op de spreekavonden of tijdens ouderbezoeken besproken en vergeleken. Ook gebruiken we genormeerde toetsen voor taalontwikkeling en rekenen.

Om de leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces en verantwoordelijk te maken voor hun doelen, voeren we gesprekken met de kinderen. Dit gebeurt zowel in groepsverband als met individuele leerlingen. Een gesprek met een leerling levert informatie op over de onder­wijsbehoeften en creëert betrokkenheid.

Leerlingenbespreking
Bij ons op school werken we met groepsplannen. Hierbij worden kinderen op basis van kindkenmerken en niveau ingedeeld in instruc­tiegroepen. Aan deze groepen wordt op verschillende manieren instructie over de leerstof gegeven. Zo is er een instructie-onafhankelijke, een instructie-afhankelijke en een basisgroep. De indeling is per vak weer anders en kinderen weten in welke groep ze zitten. Vier keer per jaar wordt het groepsplan met de IB’er besproken. Naar aanleiding van de resultaten en observaties van de kinderen, wordt er bekeken of ze nog in de goede groep zitten. Op deze manier sluiten we aan bij de leer- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen.

Ook zijn er kinderen die een eigen leerlijn voor een bepaald vak, of voor alle vakken volgen. Hier wordt een ontwikkelingsperspectief voor opgesteld, waarin ook de verwachte uitstroom naar het voortgezet onderwijs staat. Deze kinderen worden apart besproken tijdens de leerlingbesprekingen. Daarnaast spreekt de intern begeleider de leerkrachten regelmatig over het functioneren van de leerlingen.

Remedial teaching en de interne begeleiding
Binnen de school functioneert een Remedial Teacher (RT’er) die de extra hulp voor de indi­viduele leerling of groepjes leerlingen coör­dineert en uitvoert. Er worden behandelingsplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd onder leiding van de RT’er. De RT’er neemt ook vaak toetsen af en geeft eventueel extra individuele hulp. Ook functioneert er een Intern Begeleider (IB’er).De IB-er coördineert de totale leerlingenzorg.