banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Ons verlangen in een notendop

Bijbelgetrouw
We hebben een opgestane Heer!

Wat is er mooier dan de verwondering om déze liefde, die onze Vader in Christus heeft laten zien, door te geven aan jonge kinderen? Om hiermee een zaadje te mogen planten, wat tot volle groei mag komen in een veilige omgeving?

God heeft ons geschapen. Door de zondeval is de relatie met God verstoord. Daarom gaf Hij zijn Zoon voor de verlossing van onze zonden. Van daaruit leeft het sterke verlangen bij het team van De Zaaier om die liefde van onze Hemelse Vader aan de kinderen te laten zien. Verwonderd hen mee te nemen in de verhalen uit de bijbel en hen van daaruit te laten zien dat Christus ons de weg wijst. Hij heeft onvoorwaardelijk lief en door zijn lijden en sterven mogen wij leven.

De liefde van God voor ons bepaalt onze houding naar elkaar. Ieder mens is een uniek schepsel van God met gaven en talenten. God vraagt ons om met die gaven en talenten aan de slag te gaan. Ze zichtbaar te maken!

Pedagogisch – didactisch geïntegreerde benadering
Het verlangen leeft sterk om kindgericht te werken. Uitgangspunt hierin is het denken en werken vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering. Didactiek volgt pedagogiek, pedagogiek dient didactiek. Werken vanuit pedagogiek staat niet haaks op didactiek maar verrijkt juist de kwaliteit van ons didactisch handelen.
We gunnen leerlingen onderwijs waarin zij vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en de ander. Waarin het werken aan basisvaardigheden op het gebieden van lezen, schrijven en rekenen hand in hand gaat met het werken aan brede vaardigheden als samenwerken, sociaal gedrag, leren leren en onderzoekend (handelend) leren.
Vanuit een stevige basis van ‘gezien, gehoord, gespiegeld en gevoed’ willen we bouwen aan een cultuur van (durven) delen met focus op groei en genieten. Het herkennen, erkennen en benutten van elkaars kwaliteiten heeft daarin een belangrijke plaats.

Bouwen aan kindgericht onderwijs
In onze schoolontwikkeling staat ons vakmanschap centraal, krijgt leren van en met elkaar daarom een centrale plaats. De inzet van middelen en instrumenten is dienstbaar aan dit proces. Daarmee kiezen we nadrukkelijk voor een verschuiving van activiteitengestuurde schoolontwikkeling naar reflectiegestuurde schoolontwikkeling. Zo krijgt wat we inzetten, kans om te verinnerlijken, te wortelen, te doorleven. Een methodiek als 4xWijzer of een organisatievorm als Bloeiwijs is slechts middel in het bouwen aan een meer kindgerichte onderwijspraktijk.
Dit verlangen levert ook een gezonde leerspanning op binnen het team. Wat betekent dit voor hoe je omgaat met de methode? Wat betekent dit voor de rol van de leerling en van de leraar? Hoe kun je als leraar ook regie blijven voeren over het leren van kinderen?