banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

De school: een basis van veiligheid

Wij willen een veilige basis voor alle betrokkenen zijn. Daartoe verwachten we van medewerkers, leerlingen en ouders dat hun gedrag de veiligheid bevordert en het gedrag anderen niet in gevaar brengt. Heel praktisch betekent dit dat we een ontruimingsplan hebben. Dit hangt in elke ruimte. Daarnaast wordt tweejaarlijks een ontruimingsoefening gehouden. Dat helpt ons om bekendheid te krijgen met een ontruiming in het geval zich een calamiteit voordoet. De groepen die op onze dependance bij de Van Heemstraschool zitten, vallen onder het ontruimingsplan van de Van Heemstraschool.

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te komen tot ontwikkeling. Leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Medewerkers kunnen zich optimaal door ontwikkelen en goede lessen geven in een cultuur van veilige onzekerheid. Ouders kunnen actief betrokken zijn en zich (mede)verantwoordelijk voelen als ze zich welkom en veilig voelen. Het is aan ons als team om een voorwaardelijke omgeving hiertoe te creëren. Een omgeving waarin kinderen zich goed voelen, een veilige onzekerheid hebben, sociaal en fysiek veilig zijn. Deze omgeving creëren we middels ons contact (bekend maakt bemind), onze relaties, onze inrichting en ons aanbod. Wij werken daarom middels de principes van de Kanjertraining. In de borging monitoren we jaarlijks de sociale veiligheid van kinderen, middels de Kanvas-vragenlijsten. Deze delen wij ook met de onderwijsinspectie.

Veiligheid en de indeling van groepen

Onze groepen zijn ingedeeld jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Vanwege het spelenderwijs leren in hoeken in een kleutergroep, is ons uitgangspunt is dat kleutergroepen niet meer dan 26 leerlingen in de groep hebben. Vanaf groep 3 krijgt onderwijs anders vorm, waardoor we het principe van 26 kinderen loslaten. Ons uitgangspunt is om vanaf deze groep ervoor te zorgen dat kinderen de gehele schoolloopbaan bij elkaar in de groep blijven. Deze uitgangspunten vinden wij belangrijk omdat beiden bijdragen een een veilige leeromgeving en aan je gezien en gehoord te voelen in je groep (bekend maakt bemind).

Verantwoordelijken

Onze zorgspecialist heeft een centrale en adviserende rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. Onze medewerkers hebben een belangrijke taak in het signaleren hiervan. Wij volgen daarbij de 5 stappen van de meldcode kindermishandeling. Indien noodzakelijk of bij twijfel overleggen wij anoniem met de jeugdconsulent of Veilig thuis. Daarnaast hebben we een geschoolde Kanjerspecialist, anti-pestcoördinator/vertrouwenspersoon. Deze fungeren als aanspreekpunt voor ouders en kinderen in het kader van het anti pestbeleid. Het anti pestbeleid en de routekaart klachten zijn als bijlage toegevoegd. Naast genoemde verantwoordelijken hebben we een medewerker die een specifieke taak rondom veiligheid & preventie heeft. In ons veiligheidsbeleid staat uitgebreid omschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn, alsook een uitgebreidere beschrijving van onze organiseren en monitoring van de veiligheid.