banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Passend onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?

We willen dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs krijgen dat past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Ons uitgangspunt is dat dat binnen het reguliere onderwijs is. Dit betekent dat  leerlingen, onderwijs volgen op een gewone basisschool als het kan en naar een speciale school gaan als het moet. Als team hebben we nagedacht over de zorg en ondersteuning die wij kunnen bieden. In ons Schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij wat ons lukt, maar ook waar onze grenzen liggen. 

Passend Onderwijs wordt vormgegeven binnen een samenwerkingsverband van scholen. Deze samenwerkingsverbanden worden georganiseerd op postcode. Door de grote geografische spreiding van de scholen van Florion, vallen onze scholen onder 6  samenwerkingsverbanden. 

Onze school valt onder samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband 23.05 PO  

Samenwerkingsverband 2305 
contactpersoon dhr. Koen Oosterbaan 
Ossenkamp 8, 8024AE Zwolle 
secretariaat-po@swv-hanzeland.nl  
website: www.2305po.nl 

Basisondersteuning en Schoolondersteuningsprofiel
Van iedere school wordt een voldoende niveau van basisondersteuning gevraagd. Daar bovenop geeft een school extra ondersteuning.  

Wanneer er vanuit school zelf niet in voldoende mate aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoefte van leerlingen betrekt de Zaaier het samenwerkingsverband, de gemeente of zorginstanties. De leerlingen kunnen op die manier vaak toch de begeleiding krijgen die zijn nodig hebben om het onderwijsprogramma beter te kunnen doorlopen. 

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de school liggen.  

Het profiel kan door ouders gebruikt worden bij hun schoolkeuze. Voor de school is het profiel het instrument om in gesprek te blijven over het niveau van de geboden ondersteuning: ‘wat voor school willen we zijn

Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind. Als de school zelf geen passend onderwijsaanbod kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Handelingsgericht werken
Op onze school is het handelingsgericht werken (HGW) ingevoerd. De kern van HGW is dat uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn/haar beperkingen of belemmeringen. Ook zijn afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute binnen de school. Daarin wordt de positie van de ouders als partner benadrukt.

Florion Onderwijsondersteuning (FLOO)
Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheid om eigen beleid te ontwikkelen en vorm te geven op het gebied van Passend Onderwijs. Zo heeft  Florion een kenniscentrum, Florion Onderwijsondersteuning (FLOO). Vanuit dit centrum wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen.
FLOO vervult voor het bestuur de kassierfunctie met betrekking tot de gelden Passend Onderwijs. De scholen krijgen ter versterking van hun basisondersteuning een ondersteuningsbudget van €150,- per leerling om de extra ondersteuning vorm te geven.
Vanuit FLOO vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en er wordt beleid ontwikkeld. Orthopedagogen van FLOO kunnen leerlingen onderzoeken en er is begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten en scholen, in de vorm van ambulante begeleiding, co-teaching, beeldcoaching en behandeling. Ook wordt vanuit Florion Onderwijsondersteuning aanvullende ondersteuning toegekend in de vorm van een arrangement. Meer informatie over Florion onderwijsondersteuning kunt u vinden op de website https://www.florion.nl/onderwijs/onderwijsondersteuning/