banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Onze school maakt, samen met 23 andere basisscholen en kindcentra in de regio’s Zwolle, Noord-West Overijssel, Noord Flevoland, Noord-West-Veluwe en Zuid-West Drenthe, deel uit van Florion, vereniging voor gereformeerd primair onderwijs.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Identiteit, Geloofwaardig onderwijs

Scholen van Florion zijn scholen die leven en werken vanuit de Bijbel en een bewust en toegewijd christelijk karakter hebben. Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw, geloofwaardig en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Het onderwijs op onze scholen richt zich op vorming van de hele persoon. Zo kunnen kinderen tot bloei komen, tot eer van God en om elkaar en de samenleving te dienen.

Vormgeving van de organisatie

Florion hanteert het Raad-van-Beheer-model en dit model kent een algemeen (toezichthoudend) bestuur en een dagelijks bestuur.

De medezeggenschap is op twee niveaus vormgegeven, via de MR en de GMR. Namens het bestuur/bevoegd gezag heeft de directeur-bestuurder contact met de GMR en de locatiedirecteur met de MR.

Ouders kunnen lid worden van onze vereniging. De leden worden vertegenwoordigd door de ledenraad (zoveel mogelijk afkomstig uit de achterban van de scholen). De algemene vergadering wordt gevormd door de ledenraad en de ledenraad benoemt ook de leden van het algemeen bestuur.

Florion heeft een aantal partners met wie zij nauw samenwerkt. Dit zijn GO|ON (samenwerkingsverband van twee PO-clusters en een VO-school), Scope (consortium voor het opleiden van nieuwe leerkrachten) en KleurRijk (kinderopvangorganisatie).

Verenigingsbijdrage

De hoogte van de verenigingsbijdrage wordt jaarlijks door de ledenraad vastgesteld. Voor de inning van de verenigingsbijdrage ontvangt u vanuit Florion in de loop van het betreffende kalenderjaar een factuur. Mocht u in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven, dan staat op de betreffende factuur vermeld op welke datum de incasso zal plaatsvinden.

Wilt u meer informatie over (één van) de bovengenoemde onderwerpen, dan kunt u die vinden op onze website www.florion.nl.