GBS De Zaaier

358

Kiezen voor De Zaaier is kiezen voor...

Bijbelgetrouw onderwijs
Het Circuitmodel - Bloeiwijs
Aansluitend onderwijs - Lezen en Schrijven
Zorg en uitdaging
Een veilige school
Samen optrekken

Aansluitend onderwijs - Lezen en Schrijven

Voorbereidend en aanvankelijk lezen en schrijven
In de groepen 1, 2 en 3 wordt aandacht besteed aan het voorbereidend en aanvankelijk lezen en schrijven. Wat we de kinderen op welk moment aan onderwijs aanbieden, laten we afhangen van het ontwikkelniveau van ieder afzonderlijk kind. Ieder kind leert op die manier als het er ‘rijp’ voor is of anders gezegd ‘als het eraan toe is’. Het onderwijs sluit dan aan op wat een kind eerder al heeft geleerd. Hierdoor is het dus niet meer vanzelfsprekend dat alle kinderen in groep 3 in de eerste schoolweek woordjes leren als “maan, roos, vis”. Het kan namelijk zijn dat een kind hier al eerder aan toe is of juist later. Op die manier ontwikkelt een kind meer inzicht en leert het vol zelfvertrouwen. Twee belangrijke ingrediënten om je eigen gaven en talenten te ontdekken en ontplooien.
 
Startpunt aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs
Om goed aansluitend onderwijs aan te kunnen bieden, bepalen wij aan de hand van proeven, die ontwikkeld zijn door dr. Ewald Vervaet, wat de ontwikkelfase van ieder kind is. De resul­taten behaald op deze proeven, nemen we als uitgangspunt voor ons lees- en schrijfonderwijs.
 
Lees- en schrijfrijp zijn de meeste kinderen in de leeftijd tussen 6 ½ en 8 ½ jaar. Het aanvan­kelijk lees- en schrijfonderwijs start hierdoor gemiddeld genomen in een later stadium dan voorheen het geval was. Dit betekent niet dat we hierdoor achter gaan lopen op de doelen die groep 3 aan het eind van het jaar gehaald moet hebben. Want door aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind, leert hij of zij vanuit inzicht en met zelfvertrouwen. Hierdoor gaat het leerproces veel sneller, dan bij andere vormen van leren.
 
Er zijn zoals gezegd ook kinderen die eerder of later ‘rijp’ zijn dan de gemiddelde groep. Aan de hand van de proeven kunnen we de kinderen goed volgen en ongeacht de leeftijd die ze hebben, aansluitend onderwijs aanbieden. Een kind wat nu bijvoorbeeld in groep 2 zit, maar wel al lees- en schrijfrijp is, bieden we aanvan­kelijk lees- en schrijfonderwijs aan. Kinderen die later dan de gemiddelde groep ‘rijp’ zijn, bieden we net zo goed het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs aan, maar wel op het moment dat ze eraan toe zijn. We willen graag dat ieder kind mag weten en ervaren dat het gewaardeerd en geaccepteerd wordt, zoals het is.
 
Kinderen die beginnen met het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs krijgen het onderwijs aangeboden onder andere aan de hand van de materialen van “Veilig Leren Lezen” (2003) en “Zo leer je kinderen lezen en spellen” (2013). Voor de automatisering van het leesproces zor­gen we ervoor dat er veel lestijd beschikbaar is voor het lezen. Iedere ochtend lezen de kinderen in leesgroepen onder begeleiding van ouders en de wisselwoorden die op school geoefend worden, krijgen de kinderen mee als huiswerk.
 
Voorbereidend lees- en schrijfonderwijs
Ook voordat een kind lees- en schrijfrijp is, bieden we aansluitend onderwijs aan. We willen dan een goede basis leggen voor het aanvanke­lijk lees- en schrijfonderwijs. Op het gebied van het ‘voorbereidend lezen’ doen we veel oefe­ningen die gericht zijn op de auditieve analyse, bijvoorbeeld: rijmen en woorden in stukjes hakken. Op het gebied van het ‘voorbereidend schrijven’ bieden we vorm-oefeningen aan, zoals: prikken, knippen en vouwen.  In het licht van onze visie willen we in de fase van het voor­bereidende lezen en schrijven de grond goed bewerken, zodat het zaaigoed in de fase van het aanvankelijke lezen en schrijven uiteindelijk in grond valt waarin het kan groeien en bloeien.